TIN TỨC VÀ TƯ VẤN

 • CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM CỦ CẢI KHÔ

  CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM CỦ CẢI KHÔ

  Vốn là một xã nghèo, trước đây, phần lớn diện tích đất xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội đều là đất bỏ hoang, người dân xã Tráng Việt sống chủ yếu nhờ nghề nuôi tằm, trồng chuối và trồng mía. Tuy nhiên, thu nhập từ những nghề này không cao nên khi nhắc đến chuyện đồng áng, người dân xã Tráng … Đọc Thêm

 • CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM MƯỚP ĐẮNG KHÔ

  CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM MƯỚP ĐẮNG KHÔ

  Vốn là một xã nghèo, trước đây, phần lớn diện tích đất xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội đều là đất bỏ hoang, người dân xã Tráng Việt sống chủ yếu nhờ nghề nuôi tằm, trồng chuối và trồng mía. Tuy nhiên, thu nhập từ những nghề này không cao nên khi nhắc đến chuyện đồng áng, người dân xã Tráng … Đọc Thêm

 • CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM BÍ XANH

  CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM BÍ XANH

  Vốn là một xã nghèo, trước đây, phần lớn diện tích đất xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội đều là đất bỏ hoang, người dân xã Tráng Việt sống chủ yếu nhờ nghề nuôi tằm, trồng chuối và trồng mía. Tuy nhiên, thu nhập từ những nghề này không cao nên khi nhắc đến chuyện đồng áng, người dân xã Tráng … Đọc Thêm

 • CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM CẢI CHÍP

  CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM CẢI CHÍP

  Vốn là một xã nghèo, trước đây, phần lớn diện tích đất xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội đều là đất bỏ hoang, người dân xã Tráng Việt sống chủ yếu nhờ nghề nuôi tằm, trồng chuối và trồng mía. Tuy nhiên, thu nhập từ những nghề này không cao nên khi nhắc đến chuyện đồng áng, người dân xã Tráng … Đọc Thêm

 • CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM CÀ RỐT

  CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM CÀ RỐT

  Vốn là một xã nghèo, trước đây, phần lớn diện tích đất xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội đều là đất bỏ hoang, người dân xã Tráng Việt sống chủ yếu nhờ nghề nuôi tằm, trồng chuối và trồng mía. Tuy nhiên, thu nhập từ những nghề này không cao nên khi nhắc đến chuyện đồng áng, người dân xã Tráng … Đọc Thêm

 • CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM MƯỚP ĐẮNG

  CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM MƯỚP ĐẮNG

  Vốn là một xã nghèo, trước đây, phần lớn diện tích đất xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội đều là đất bỏ hoang, người dân xã Tráng Việt sống chủ yếu nhờ nghề nuôi tằm, trồng chuối và trồng mía. Tuy nhiên, thu nhập từ những nghề này không cao nên khi nhắc đến chuyện đồng áng, người dân xã Tráng … Đọc Thêm

 • CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM BẮP CẢI

  CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM BẮP CẢI

  Vốn là một xã nghèo, trước đây, phần lớn diện tích đất xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội đều là đất bỏ hoang, người dân xã Tráng Việt sống chủ yếu nhờ nghề nuôi tằm, trồng chuối và trồng mía. Tuy nhiên, thu nhập từ những nghề này không cao nên khi nhắc đến chuyện đồng áng, người dân xã Tráng … Đọc Thêm

 • CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM SU HÀO

  CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM SU HÀO

  Vốn là một xã nghèo, trước đây, phần lớn diện tích đất xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội đều là đất bỏ hoang, người dân xã Tráng Việt sống chủ yếu nhờ nghề nuôi tằm, trồng chuối và trồng mía. Tuy nhiên, thu nhập từ những nghề này không cao nên khi nhắc đến chuyện đồng áng, người dân xã Tráng … Đọc Thêm

 • CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM RAU NGÓT

  CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM RAU NGÓT

  Vốn là một xã nghèo, trước đây, phần lớn diện tích đất xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội đều là đất bỏ hoang, người dân xã Tráng Việt sống chủ yếu nhờ nghề nuôi tằm, trồng chuối và trồng mía. Tuy nhiên, thu nhập từ những nghề này không cao nên khi nhắc đến chuyện đồng áng, người dân xã Tráng … Đọc Thêm

 • CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM RAU MUỐNG

  CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM RAU MUỐNG

  Vốn là một xã nghèo, trước đây, phần lớn diện tích đất xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội đều là đất bỏ hoang, người dân xã Tráng Việt sống chủ yếu nhờ nghề nuôi tằm, trồng chuối và trồng mía. Tuy nhiên, thu nhập từ những nghề này không cao nên khi nhắc đến chuyện đồng áng, người dân xã Tráng … Đọc Thêm

 • CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM CẢI BÓ XÔI

  CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM CẢI BÓ XÔI

  Vốn là một xã nghèo, trước đây, phần lớn diện tích đất xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội đều là đất bỏ hoang, người dân xã Tráng Việt sống chủ yếu nhờ nghề nuôi tằm, trồng chuối và trồng mía. Tuy nhiên, thu nhập từ những nghề này không cao nên khi nhắc đến chuyện đồng áng, người dân xã Tráng … Đọc Thêm

 • CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM QUẢ BẦU

  CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM QUẢ BẦU

  Vốn là một xã nghèo, trước đây, phần lớn diện tích đất xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội đều là đất bỏ hoang, người dân xã Tráng Việt sống chủ yếu nhờ nghề nuôi tằm, trồng chuối và trồng mía. Tuy nhiên, thu nhập từ những nghề này không cao nên khi nhắc đến chuyện đồng áng, người dân xã Tráng … Đọc Thêm

 • CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM DƯA CHUỘT

  CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM DƯA CHUỘT

  Vốn là một xã nghèo, trước đây, phần lớn diện tích đất xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội đều là đất bỏ hoang, người dân xã Tráng Việt sống chủ yếu nhờ nghề nuôi tằm, trồng chuối và trồng mía. Tuy nhiên, thu nhập từ những nghề này không cao nên khi nhắc đến chuyện đồng áng, người dân xã Tráng … Đọc Thêm

 • CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM RAU CẢI NGỌT

  CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM RAU CẢI NGỌT

  Vốn là một xã nghèo, trước đây, phần lớn diện tích đất xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội đều là đất bỏ hoang, người dân xã Tráng Việt sống chủ yếu nhờ nghề nuôi tằm, trồng chuối và trồng mía. Tuy nhiên, thu nhập từ những nghề này không cao nên khi nhắc đến chuyện đồng áng, người dân xã Tráng … Đọc Thêm

 • CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM RAU CẢI XANH

  CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM RAU CẢI XANH

  Vốn là một xã nghèo, trước đây, phần lớn diện tích đất xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội đều là đất bỏ hoang, người dân xã Tráng Việt sống chủ yếu nhờ nghề nuôi tằm, trồng chuối và trồng mía. Tuy nhiên, thu nhập từ những nghề này không cao nên khi nhắc đến chuyện đồng áng, người dân xã Tráng … Đọc Thêm

 • CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM RAU MỒNG TƠI

  CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM RAU MỒNG TƠI

  Vốn là một xã nghèo, trước đây, phần lớn diện tích đất xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội đều là đất bỏ hoang, người dân xã Tráng Việt sống chủ yếu nhờ nghề nuôi tằm, trồng chuối và trồng mía. Tuy nhiên, thu nhập từ những nghề này không cao nên khi nhắc đến chuyện đồng áng, người dân xã Tráng … Đọc Thêm

 • CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM CẢI BẸ

  CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM CẢI BẸ

  Vốn là một xã nghèo, trước đây, phần lớn diện tích đất xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội đều là đất bỏ hoang, người dân xã Tráng Việt sống chủ yếu nhờ nghề nuôi tằm, trồng chuối và trồng mía. Tuy nhiên, thu nhập từ những nghề này không cao nên khi nhắc đến chuyện đồng áng, người dân xã Tráng … Đọc Thêm

 • Cải Ngồng – Nguồn gốc, công dụng và mua cải ngồng sạch ở đâu số lượng lớn

  Cải Ngồng – Nguồn gốc, công dụng và mua cải ngồng sạch ở đâu số lượng lớn

  Cải ngồng Cải ngồng hat tên tiếng anh Choy sum là một loại rau lá thường được sử dụng trong ẩm thực Trung Quốc. Nó là một thành viên của chi Brassica thuộc họ mù tạt, Brassicaceae. Choy sum là phiên âm của tên tiếng Quảng Đông, có thể được dịch theo nghĩa đen là "trái tim của rau". Nó còn được gọi … Đọc Thêm

 • Bất ngờ với nguồn gốc củ cải mà người dân thành phố Hà Nội tiêu dùng

  Bất ngờ với nguồn gốc củ cải mà người dân thành phố Hà Nội tiêu dùng

  Với điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi. Làng rau sạch Đông Cao đã được tạo ra với sản phẩm chủ đạo là Củ Cải trắng. Củ cải trắng tại đây trồng với quy mô cực lớn hàng nghìn tấn. Cung cấp cho thành phố Hà Nội và các khu khu vực miền bắc. Củ cải trung quốc đã bị đánh bại và đẩy lùi khỏi nước ta thay vào … Đọc Thêm

 • Cà chua sạch, Nguồn gốc, công dụng

  Cà chua sạch, Nguồn gốc, công dụng

  Nguồn gốc cà chua Cà chua có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Bằng chứng di truyền cho thấy cà chua được tiến hóa từ loài cây nhỏ quả màu xanh phổ biến ở vùng cao nguyên Peru. Một loài có tên Solanum lycopersicum được vận chuyển đến México, nơi nó được trồng và tiêu thụ bởi dân cư Trung Mỹ. Loại cà chua được … Đọc Thêm

 • Câu chuyện về rau Sạch Cải Bắp của làng Đông Cao

  Câu chuyện về rau Sạch Cải Bắp của làng Đông Cao

  Vốn là một xã nghèo, trước đây, phần lớn diện tích đất xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội đều là đất bỏ hoang, người dân xã Tráng Việt sống chủ yếu nhờ nghề nuôi tằm, trồng chuối và trồng mía. Tuy nhiên, thu nhập từ những nghề này không cao nên khi nhắc đến chuyện đồng áng, người dân xã Tráng … Đọc Thêm

 • Nông dân làm giàu nhờ internet

  Dịch vụ internet được triển khai về nông thôn đã lâu, nhưng do gặp sự cản trở về trình độ, nhận thức khiến bấy lâu người nông dân vẫn cứ thấy “quen mà lạ”. Dần dà tiếp xúc với loại dịch vụ thông tin này, nông dân một số huyện ngoại thành Hà Nội đã bắt đầu biết làm giàu từ internet, biết lần tìm hợp … Đọc Thêm

 • NÔNG DÂN ĐÔNG CAO VƯƠN LÊN LÀM GIÀU TỪ TRÔNG RAU AN TOÀN

  NÔNG DÂN ĐÔNG CAO VƯƠN LÊN LÀM GIÀU TỪ TRÔNG RAU AN TOÀN

  Năm 2017 vừa qua UBNDTP Hà Nội phối hợp với UBND Huyện Mê Linh và HTX Nông Nghiệp Đông Cao đã chỉ đạo xây dựng quy trình  kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch tiêu thụ rau củ quả an toàn cho nông dân Đông Cao.HTX thành lập các tổ PGS [5to ],nhiệm vụ của các tổ là hướng dẫn ,giám sát nông dân sản … Đọc Thêm

 • Bí thư Thành Ủy Hoàng Trung Hải về thăm khu vực trồng rau an toàn Đông Cao

  Bí thư Thành Ủy Hoàng Trung Hải về thăm khu vực trồng rau an toàn Đông Cao

  Ngày 15/11/2017 Bí thư thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải đã về thăm khu vực trồng rau an toàn Đông Cao   chu thich         … Đọc Thêm